Suurhankkeella suojaa pienvesille ja suoluonnolle

Uutinen 26.9.2017 klo 19.38
Esteeetön luontopolku
Esteetön luontopolku Turasenlammella. © Maija Mikkola

Suot, kosteikot ja muut pienvedet pursuavat monimuotoista elämää ja tuottavat meille kaikille puhdasta vettä. Elokuussa 2017 käynnistyi historiallisen laaja hanke, joka tähtää maamme soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen.

Euroopan unionin LIFE-rahaston tukemiin hankkeisiin kuuluva Hydrologia-LIFE saa EU:lta 60 prosenttia lähes yhdeksän miljoonan euron budjetistaan, loppuosa on kansallista rahoitusta. Näillä euroilla saadaan vuoden 2023 loppuun mennessä ennallistettua yli 5 000 hehtaaria soita ja 34 kilometriä puroja. Näitä kohteita on yhteensä 103:lla Natura 2000 -alueella kautta maan.

Luonnon ennallistamista ja virtuaaliretkiä

Suo- ja vesiluonto on uhanalaistunut voimakkaasti. Hydrologia-LIFE -hankkeessa autetaan luontoa tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla merkittäviä soita suojeluun. Samalla parannetaan veden laatua sekä riistamaita. Virtuaalinen luontopolku tuo koululaisille ja muille kiinnostuneille tietoa soiden ja kosteikkojen merkityksestä uudella tavalla.

Soiden luontaisten vesivarastojen palauttaminen parantaa tulvasuojelua ja vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja, mikä on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vesiensuojelukuluja säästyy, kun hankkeessa kehitetään kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Kauhaneva
Kauhanevan suota, Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto. © Eevi Nieminen

Uusia menetelmiä hankekumppanien kanssa

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, muita kumppaneita on mukana yhdeksän.

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus kehittävät menetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa ne kohteet, joilla voidaan ohjata vesi kuivuvalle suojelusuolle kunnostusojituksen yhteydessä. Menetelmillä voidaan samanaikaisesti edistää vesien- ja luonnonsuojelua sekä turvata esimerkiksi marjamaita aiempaa huomattavasti vähäisemmin kustannuksin, mikä kiinnostaa monia maanomistajia.

Ennallistamismenetelmien kustannustehokkuuden arvioiminen kuuluu myös Luonnonvarakeskuksen hanketoimiin. Luonnonvarakeskus selvittää lisäksi, kuinka suojelualueiden lähistöllä asuvat ihmiset ja virkistyskäyttäjät suhtautuvat ennallistamiseen.

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee ennallistamisen hyötyjä valtion monikäyttömetsissä. Ojitettujen soiden ennallistaminen on tehokas keino riistakantojen hoidossa kanalintujen elinympäristöjen parantamiseksi. Aikoinaan ojitettuja soita, jotka eivät ole puuntuotannon näkökulmasta kannattavia, palautetaan hankkeessa lähemmäs luonnontilaa tukkimalla ojia suojelualueiden reunoilla. Vaikutus yltää myös suojelualueiden puolelle.

Hilla
Suoluonto tarjoaa marjastajille tilaisuuden nauttia hillasadosta. © Saara Airaksinen

Hankkeessa jatketaan lähes 20 vuotta sitten aloitettua tiedonkeruuta kohteiden tilasta ja lajeista. Pitkäaikaisia seurantatutkimuksia tarvitaan, jotta saadaan luotettavaa tietoa ennallistamisen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, vesien laatuun ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Hankekumppaneina ovat myös Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot sekä Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Ennallistaminen tuo lisäksi töitä kymmenille urakoitsijoille.

Teksti: Tuomas Haapalehto, projektipäällikkö ja Tiina Grahn, tiedottaja, Metsähallitus

Kaikki Luonnon kirjon 3/2017 artikkelit