Luonnontila-portaaliin uutta tietoa geenivaroista ja ekosysteemipalveluista

Uutinen 22.11.2017 klo 11.28
Ounasjoki
Luonnontila-portaalissa on jatkossa kattavammin tietoa  virtavesien tilasta.Kuvassa Ounasjoki. © Tatu Moilanen

Luonnontila-portaali kokoaa yhteen luonnon monimuotoisuutta kuvaavia indikaattoreita, joilla kuvataan Suomen ympäristön tilan ajallista kehittymistä. Indikaattorien tietoja päivitetään säännöllisesti, ja niitä käytetään muun muassa kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen toimeenpanon raportoinnissa. Sivuston eri osilla on tänä vuonna vieraillut yhteensä yli 17 000 käyttäjää ja kävijämäärä on kasvanut tasaisesti aloitusvuodesta 2010.

Portaali on laajentunut luonnon monimuotoisuutta seuraavan indikaattorikokoelman lisäksi kolmella uudella osiolla. Ekosysteemipalveluindikaattorit-osiossa on kootusti tietoa Suomen tärkeistä ekosysteemipalveluista ja niitä kuvaavista mittareista. Sivusto on julkaistu nyt myös suomeksi. Viimeisimpinä laajennuksina portaaliin on lisätty osiot Kansallisesta biodiversiteettiohjelmasta sekä geenivaroista ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä.

Kansallinen biodiversiteettiohjelma -sivustolle on koottu tietoa Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman toimeenpanosta. Geenivarat -sivustolla havainnollistetaan geenivarojen merkitystä ihmiskunnalle.

Uusia vesien tilan indikaattoreita FRESHABIT-hankkeesta

Luonnontilan biodiversiteetti-indikaattoreiden kehittämistä on jatkettu osana Freshabit Life IP -hanketta. Hankkeen tavoitteena on sisävesien biodiversiteetin ja ekologisen tilan parantaminen. Seitsemän vuotta (2016–2022) kestävä hanke tuo yhteen eri sidosryhmät ja vahvistaa niiden välistä yhteistyötä vesistöjen tilan kehittämisessä. 

Hankkeen teeman mukaisesti Luonnontila.fi -portaalin uusimmat indikaattorit tulevat kuvaamaan vesistöjen tilan kehittymistä. Kehitettävät indikaattorit ovat niin sanottuja toimenpideindikaattoreita. Niillä kuvataan menetelmiä, joilla pyritään torjumaan maankäytön haitallisia vaikutuksia biodiversiteetille.

Indikaattori säännöstelyn kehittäminen kuvaa aikasarjoina säännösteltyjä vesistöjä koskevien kehittämishankkeiden määriä, toimenpiteitä sekä niiden vaikutusalueiden pinta-aloja. Indikaattori kalojen vaellusmahdollisuuksien parantaminen kuvaa aikasarjana, kuinka padot, kalatiet ja muut nousuesteet ovat vaikuttaneet kalojen vaellusmahdollisuuksiin Suomen jokiuomissa. Virtavesien kunnostaminen -indikaattori tulee kuvaamaan jokien ja purojen luonnontilaisuutta parantavien toimenpiteiden määriä.

Indikaattorien kehitystyössä havaittiin, että kattavia aineistoja kaivattaisiin lisäämään indikaattoreiden luotettavuutta. Kehittämishankkeita koskeva tieto vaihtelee suuresti alueittain ja vaatii vielä täydentämistä.

Lisätietoa

Teksti: Ari-Pekka Auvinen, Reima Hyytiäinen, Laura Mononen ja Petteri Vihervaara, Suomen ympäristökeskus

Kaikki Luonnon kirjon 4/2017 artikkelit


  • Tulosta sivu