Metsänomistajien päätöksillä laatuloikka luonnonhoitoon

Uutinen 19.8.2019 klo 13.27

Yksityiset kansalaiset – noin 620 000 suomalaista – omistavat 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Heidän päätöksensä ratkaisevat, miten näitä metsiä hoidetaan. Monimetsä-hanke vie tulevan syksyn aikana metsänomistajia ja metsäammattilaisia metsiin keskustelemaan talousmetsien luonnonhoidosta. Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkkejä järjestetään eri puolilla Suomea noin kaksikymmentä.

Arinakääpä
Monimuotoisessa metsässä on kääpiä ja lahopuuta, jotka ovat monen uhanalaisen lajin elinympäristö. Kuva Riku Lumiaro.

Parhaat keinot suomalaisen metsän kestävään hoitoon on koottu metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden yhdessä laatimiin metsänhoidon suosituksiin, jotka perustuvat aina viimeisimpään tutkimustietoon. Suosituksia noudattamalla yksityiset metsänomistajat voivat toteuttaa omia tavoitteitaan niin taloudessa kuin metsäluonnon tilan parantamisessa.

Monimetsä-hanke on tuottanut metsäammattilaisille toimintamalleja, joiden avulla luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu voidaan ottaa entistä paremmin huomioon. Metsäammattilaiset ovat tärkeässä roolissa kertoessaan luonnonhoidon mahdollisuuksista metsänomistajalle ja sitä kautta vaikuttavat osaltaan metsänomistajien tekemiin ratkaisuihin. On tärkeää, että metsänomistajille kerrotaan monipuolisesti luonnonhoidon keinoista ja kuunnellaan metsänomistajien toiveita keinojen käyttöön ottoon liittyen. Toteutusvaiheessa on tärkeä varmistaa, että asiat tehdään suunnitellulla tavalla ja tieto kulkee toteuttajalle saakka.

Tavoitteena lisätä luonnon monimuotoisuutta

Seuraavana askeleena Monimetsä -hankkeessa panostetaan metsänomistajien tietämyksen lisäämiseen monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta sekä metsänomistajien luonnonhoitotavoitteiden toteuttamiseen metsänkäytön suunnittelussa. Metsänomistajille suunnatuilla Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkeillä esitellään kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Metsälenkkien lisäksi Monimetsä-ohjelmaan kuuluu muun muassa webinaareja sekä sähköisen luonnonhoidon oppimis- ja testiympäristön rakentaminen.

Monimuotoista metsää
Monimetsä-hankkeen luonnonhoitolenkeillä metsänomistajat saavat tietoa säästöpuiden merkityksestä monimuotoisuuden turvaamisessa. Säästöpuiden jättäminen on tärkeää myös lisääntyvissä jatkuvan kasvatuksen hakkuissa. Kuva Lauri Saaristo.

Parhaillaan on valmisteilla myös pidempi hankekokonaisuus, jolla pyritään varmistamaan talousmetsien luonnonhoitokeinojen laaja ja vakiintunut käyttö osana jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalvelutoimintaa. Metsäluonnon monimuotoisuus ja puuntuotanto pyritään sovittamaan hankkeessa yhteen paikkatietoa hyödyntävien palvelujen avulla. Metsänomistajille suunnattavien kohdennettujen palvelujen kehittämistyöhön osallistuvat Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Metsäteollisuus ry ja MTK ry.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Monimetsä-hanke on osa metsien käytön kokonaiskestävyyteen tähtäävän Suomen kansallisen metsästrategian toteuttamista. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön ohella ympäristöministeriö, MTK ry, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus.

Teksti: Lauri Saaristo, Tapio Oy.


Lisätietoja

Erityisasiantuntija Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2287, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö Sanna Kotiharju, Suomen metsäkeskus, p. 050 911 9388, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Johtava asiantuntija Lauri Saaristo, Tapio Oy, p. 040 573 9168, etunimi.sukunimi@tapio.fi

Kaikki Lauonnon kirjon 3/2019 artikkelit