Luontopalvelut huhkii Helmi-töissä

Uutinen 24.11.2020 klo 8.20

Metsähallituksen Luontopalvelut on aloittanut Helmi-elinympäristöohjelman toteutuksen vauhdikkaasti. Lapin, Pohjanmaa-Kainuun, Järvi-Suomen ja Rannikon luontopalvelualueille on palkattu uutta väkeä viitisenkymmentä henkilöä kartuttamaan tietoa suojelualueiden lajistosta ja luontotyypeistä, laatimaan ennallistamisen ja luonnonhoidon suunnitelmia, ohjaamaan hoitotoimien käytännön toteutusta sekä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia. Vuosi 2020 on ollut inventointipainotteinen, kun maastosta on kerätty tietoa tulevien vuosien ryskätöiden suunnittelua varten.

Suon ennallistamista
Koitajoella Juurikkasuo ojien täyttö meneillään. Kuva Maarit Similä.

Luontopalveluille asetettu hallituskauden tavoite perinnebiotooppien kunnostukselle on 2 000 ha. Vuoden 2020 tavoite 300 hehtaaria kutakuinkin saavutetaan. Työt ovat edenneet erityisen hyvin Järvi-Suomen alueella, missä on aloitettu laidunnus usealla uudella kohteella. Toimenpiteitä on suunniteltu koko maassa useille kymmenille kohteille, joten ensi vuonna hoitopinta-ala kasvaa huomattavasti.

Soiden ennallistaminen on päässyt hyvää alkuun

Perinneympäristön kunnostamista
Perinnebiotoopin raivausta Kiimingissä. Kuva Sari Kaartinen.

Lisäksi Helmi-töinä on hoidettu jo parikymmentä metsäistä elinympäristöä. Esimerkiksi Kolin Paimenenvaaralla on poistettu istutuskuusia arvokkaista lehdoista ja saatu mustakonnanmarjat ja lehtopähkämöt kukoistamaan, ja valkoselkätikalle on kunnostettu elinympäristöjä monessa kohteessa.

Soiden ennallistamistavoite hallituskaudella on 12 000 hehtaaria, josta ensimmäisenä vuonna saataneen valmiiksi vähän yli tuhat hehtaaria. Eniten soita on ennallistettu Lapin luontopalvelualueella, mutta muuallakin ovat kaivinkoneet jyllänneet, ja tulevia ojantäyttöjä on valmisteltu ojalinjojen raivauksilla. Helmi-rahoitus mahdollistaa monien sellaisten kohteiden ennallistamisen, joihin ei muuten riittäisi varoja.

Perinteisen ojien täyttämisen lisäksi on edistetty vesien palautusta ympäröiviltä ojitetuilta alueilta kuivuneille suojelusoille. Vesien ohjaamisesta hyötyvät paitsi suon lajisto ja vesitalous, myös alapuolisten vesistöjen vedenlaatu. Myös pienvesien kunnostustoimia on tehty kymmenellä kohteella ja arvokkaiden lintukosteikkojen kunnostus on aloitettu yhteistyössä Ely-keskusten kanssa.

Teksti: Kaija Eisto ja Kaisa Junninen, Metsähallitus

 

Lue aiheesta lisää

 

Paluu etusivulle


  • Tulosta sivu