SYKEstä tietoa ja tukea HELMI-elinympäristöohjelman toteutukseen

Uutinen 4.1.2022 klo 11.32

SYKE on aktiivisesti mukana HELMI-elinympäristöohjelman toteuttamisessa ja tarjoaa asiantuntijatukea ja -palveluita niin alueellisille toimijoille ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa kuin ohjelman toimeenpanosta vastaaville ympäristöminiteriölle ja maa- ja metsätalousministeriöille.

Vuonna 2021 käynnissä olleet hankkeet

Lettosuon reuna
Etelä-Suomalainen lettosuon reuna. Kuva Riku Lumiaro.

Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallistamis- ja hoitotarpeet (LETOT) (2020–2025)

Hankkeessa selvitetään valtakunnallisesti lettojen määrää, tilaa, uhkia sekä hoito- ja ennallistamismahdollisuuksia. Hanke on koonnut tausta-aineistoja, laatinut inventointiohjeistuksen ja koordinoi alueellisia inventointeja ELY-keskuksissa sekä kehittää inventointimenetelmiä. Tuloksia hyödynnetään HELMI-elinympäristöohjelman toimenpidekohteiden valinnassa ja luontotyyppien ja lajien tilan raportoinneissa. Vastuuhenkilönä Aira Kokko.

Suon ravinnenielut: soiden vedenlaadulliset ekosysteemipalvelut ja niiden ennallistamisen potentiaali (2020–2021)

Hankkeessa on yhteistyössä GTK:n kanssa selvitetty soiden ravinteiden pidätyskykyä ja sen merkitystä veden laatuun sekä soiden ravinnenielujen ennallistamisen potentiaalia Suomessa. Hankkeen tulokset auttavat arvioimaan suoluonnon ja suon tarjoamien palveluiden ennallistamisen vaikutuksia vesistöihin. Hanke tukee myös valuma-aluetason vesiensuojelusuunnittelua. Vastuuhenkilönä Tapani Sallantaus.

Pienten virtavesien valtakunnallinen tilan arviointi ja mallinnus (PUROHELMI) (2020–2021)

Hankkeessa kehitettiin mallinnustyökalu, jolla voidaan arvioida pienten virtavesien muuttuneisuutta. Tehdyn mallin avulla myös tuotettiin 90 000 pienen virtaveden tai virtaveden osan luonnontilan arvio. Hanke on antanut uuden ja merkittävän tietoaineiston pienten virtavesien hoidon, kunnostuksen ja suojelun tehostamiseen. Aineistot ovat vapaasti saatavissa SYKEn verkkopalvelusta. Vastuuhenkilönä Jukka Aroviita.

Metsäpuro
Rehevä metsäpuro. Kuva Riku Lumiaro.

HELMI-teemojen tukihankkeet

Tutkimus- ja selvityshankkeiden lisäksi SYKEssä toimii kolme HELMI-elinympäristöohjelman käytännön toimeenpanoa ja seurantaa tukevaa hanketta. Perinnebiotooppi-, pienvesi- ja ranta- sekä lintuvesiteemojen tukihankkeet avustavat HELMIn teemavastaavia ohjauksessa ja koordinaatiossa, tukevat toimijoiden verkostoitumista sekä kouluttavat, laativat ohjeistuksia ja oppaita HELMI-toimijoiden käyttöön. Vastuuhenkilönä perinnebiotoopit Maarit Jokinen, pienvesi- ja ranta Mari Annala sekä lintuvedet Markku-Mikkola-Roos.

Helmin ja METSO:n seuranta, kehittäminen, hankekoordinaatio ja viestintä (HelMET)

METSO-ohjelman ja HELMI-elinympäristöohjelman yhteisessä hankkeessa seurataan ohjelmien toimeenpanoa ja tuotetaan laajasti ohjelmien toteuttamiseen liittyviä tukipalveluja ympäristöministeriölle ja METSO-ohjelman osalta myös metsä- ja maatalousministeriölle. Vastuuhenkilönä Susanna Anttila (METSO) ja Tupuna Kovanen (HELMI).

Lisätiedot

Erikoissuunittelija Tupana Kovanen, Suomen ympäristökeskus, p. 050 470 3202, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu