Suomen arvokkaat perinneympäristöt kartoitetaan

Uutinen 24.11.2020 klo 10.38

Perinnebiotoopit ovat eliölajistoltaan rikkainta luontoamme. Viime vuosikymmeninä niiden tila on heikentynyt ja pinta-alat ovat merkittävästi pienentyneet maankäytön muutoksen seurauksena. Lisäksi ilmastonmuutos kiihdyttää perinneympäristöjen umpeenkasvamista. Perinneympäristöt ovatkin uhanalaisinta luontoamme. Kaikki (100 %) perinneympäristöluontotyypit ovat uhanalaisia ja 24 prosenttia niiden eläin- ja kasvilajeista on uhanalaisia.

kuiva keto
Hätälän niittyllä Hyvinkäällä elää monipuolinen perinympäristöjen kasvi- ja eläinlajisto. Niittyä hoidetaan laiduntamalla. Kuva Riku Lumiaro.

Perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet pääasiassa karjanhoitoon ja maatalouteen liittyvien pitkäaikaisten maankäyttötapojen myötä. Ketojen, niittyjen, hakamaiden, metsälaitumien ja muiden perinnebiotooppien säilyminen edellyttää jatkuvaa hoitoa ja kunnostusta.

Helmi-ohjelma tukee perinneympäristöjen kunnostamista

Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi on suuri osa HELMI-elinympäristöohjelman perinnebiotooppiteemaa. Inventoinnin avulla saadaan ajantasaiset tiedot arvokkaista kohteista. Tietoja kerätään myös heikommassa kunnossa olevista kohteista, jotka voisivat olla kunnostuskelpoisia. Arvokkaat ja kunnostuskelpoiset kohteet ovat lähtökohtana HELMI-ohjelman perinnebiotooppiteeman muille toimenpiteille. Tavoitteena on mm. kunnostaa ja saattaa jatkuvan hoidon piiriin 15 000 ha uusia perinnebiotooppialueita.

Perinnebiotooppien inventointeja ohjaa ympäristöministeriön asettama työryhmä, jossa on 15 jäsentä. Perinnebiotooppien päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmän (PeBI-työryhmän) puheenjohtaja toimii ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä ja työryhmän koordinaattori on suunnittelija Sonja Forss Suomen ympäristökeskuksesta. Muut jäsenet edustavat ympäristö- sekä maa- ja metsätaloushallintoa sekä luonnonsuojelu- ja maatalouden neuvontajärjestöjä. Lisäksi työryhmässä on edustaja Museovirastosta.

Perinneympäristö lajiston tutkimusta
Niina Syrjälä inventoi laidunniity kasveja. Kuva Aila Tarvainen, Metsähallitus.

Työryhmän jäsenillä on monenlaista perinnebiotooppiosaamista. Osa heistä on viljelijöitä, jotka aktiivisesti hoitavat tilansa perinnebiotooppeja, toiset puolestaan harrastavat perinneympäristöjen hoitamista pihallaan tai kesämökillään. Yhteistä työryhmän jäsenille on syvä kiinnostus perinnebiotooppeja ja niiden lajistoa kohtaan. Mukana on niin kasvi- ja eläinharrastajia ja -tutkijoita kuin viranomaisia, joille perinneympäristöt ovat sydämen asia.

PeBI-työryhmä asetettiin 25.2.2020 ja sen toimikausi jatkuu 28.3.2023 asti. Työryhmä ohjaa inventointeja ja varmistaa inventointien tasavertaisuuden koko maassa. Perinnebiotooppien inventoinnit on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 aikana. Tämän jälkeen alkaa työryhmän suurin työ, eli inventoinnin tulosten läpikäynti ja valtakunnallisesti arvokkaiksi ehdotettujen kohteiden arvoluokan vahvistaminen sekä tulosten raportointi. PeBI-työryhmä tekee yhteistyötä HELMI-ohjelman perinnebiotooppiteeman koordinaatioryhmän kanssa.

Työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Tapio Heikkilä, Ympäristöministeriö

Koordinaattori
Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus

Leena Aarikka, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aulikki Alanen, ympäristöministeriö
Anna-Rosa Asikainen, MTK ry.
Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry.
Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Eriika Lundström, Perinnemaisemayhdistys ry.
Marjut Kokko, Lapin ELY-keskus
Kasper Koskela, Metsähallitus
Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus
Juho Paukkunen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry.
Katja Raatikainen, Metsähallitus
Anna Schulman, maa- ja metsätalousministeriö
Olli Soininen, Museovirasto

Paluu etusivulle


  • Tulosta sivu